Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương $900-$1000 Tuần Vùng Lubbbok TX

Area: Livingston, Texas / Phone: / Zipcode: 79424
Cần thợ nails có kinh nghiệm full set, Pink & White, chân tay nước biết làm shellac và dip càng tốt. Tiệm khu Mỹ trắng, đông khách, típ cao, phải có bằng TX. Bao lương $900-$1,000/tuần (bảo đảm hơn $1,200 chưa cộng tip, tùy theo khả năng). Chỗ làm thoải mái vui vẻ và hòa đồng. Liên lạc: Lilly 650-636-5248 or 806-794-2477 (w).
 
Nails 2000
6816 Slide Rd #11B Lubbock, Texas 79424

 

Tin liên quan