Citrus Hill Nails Cần thợ nails gấp

Area: Hernando, Florida / Phone:352-527-0600 / Zipcode: 34442
Cần thợ nails có kinh nghiệm bột và chân tay nước , lương $900 đến $1,200 tuần, khu mỹ trắng, típ cao. Tiệm mở cửa 6 ngày tuần 9am to 7pm. Ai cần xin liên lạc Work 352-527-0600 Cell 616-516-9502 (sau 7 giờ tối) 616-516-9502

Tin liên quan