Cần Thợ Nails Ở Surprise, AZ

Area: Surprise, Arizona / Phone:(623) 313-6938 / Zipcode: 85374
Under NEW MANAGEMENT!!!Cần tìm thợ Bột và chân tay nước gấp, có kinh nghiệm, biết English, chỗ làm vui vẻ ! Làm full-time hoặc part-time. Vô làm liền, lương bao $700-$800/weekly, hơn ăn chia! Khu Mỹ trắng, tips cao ! Liên hệ (623) 313-6938.

Tin liên quan