Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương $4.000-4.500/Mo

Ngày đăng: 05-02-2018 / Views: 980

Tiệm vùng biển ấm ấp Texas, Cần thợ nails gấp !!! Nam / Nữ / Vợ chồng đều ok ! Cần thợ làm SNS, bột, và chân tay nước, Bao lương quanh năm $4000 => 4500/tháng or hơn ăn chia. tiệm khu mỹ trắng khách sang dễ chịu, tip cao, chân từ $25 đến $75, bột $30, sơn gel $45. Có chổ ở cho thợ ở xa, free Wifi, Chổ làm vui vẽ. mọi chi tiết liên lạc: 361-643-5659 ỏ 919-888-8988

 

 
Cần Thợ Nails Làm SNS Bột Chân Tay Nước Bao Lương $4k-4.5k/Mo In Texas
Cần Thợ Nails In Texas
 
Cần Thợ Nails Làm SNS Bột Chân Tay Nước Bao Lương $4k-4.5k/Mo In Texas
Cần Thợ Nails In Texas
Cần Thợ Nails Làm SNS Bột Chân Tay Nước Bao Lương $4k-4.5k/Mo In Texas
Cần Thợ Nails In Texas
Cần Thợ Nails Làm SNS Bột Chân Tay Nước Bao Lương $4k-4.5k/Mo In Texas
Cần Thợ Nails In Texas
Cần Thợ Nails Làm SNS Bột Chân Tay Nước Bao Lương $4k-4.5k/Mo In Texas
Cần Thợ Nails In Texas
Cần Thợ Nails Làm SNS Bột Chân Tay Nước Bao Lương $4k-4.5k/Mo In Texas
Cần Thợ Nails In Texas
Cần Thợ Nails Làm SNS Bột Chân Tay Nước Bao Lương $4k-4.5k/Mo In Texas
Cần Thợ Nails In Texas
Cần Thợ Nails Làm SNS Bột Chân Tay Nước Bao Lương $4k-4.5k/Mo In Texas
Cần Thợ Nails In Texas
12
Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương $4.000-4.500/Mo -Cần Thợ Nails Có Kinh Nghiệm Bao Lương $4.000-4.500/Mo -Cần Thợ Nails Giỏi Có Kinh Nghiệm Bao Lương $4.000-4.500/Mo In Texas, Tiệm vùng biển ấm ấp Texas. Cần thợ nails làm SNS, bột, và chân tay nước, Bao lương quanh năm, tiệm khu mỹ trắng khách sang dễ chịu, tip cao trên Bình chọn