Bán Cổ Phần 2 Tiệm Nails  lớn Đông Khách In Houston, TX

Ngày đăng: 30-01-2018 / Views: 984
Cần Bán cổ phần của 2 tiệm Nails lớn ở blvd #800 and Blvd #1000 Houston, TX 77059.  Khi mua lại cổ phần sẽ được làm chủ, ăn chia 25% / Income của mỗi tiệm, ngoài ra được thêm $8.000 / tháng khi làm manager.
 • Tiệm 1: Nails of America rộng 3.600 sqft, lượng khách đông , ổn định. Tiệm hoạt động được 7 tháng, có 16 thợ, 99% khách mỹ trắng, income $80K -> $90K / tháng, tiệm nằm trong khu nhà giàu In 3457 Clear Lake City blvd #800 Houston, TX 77059.
 • Tiệm 2: Milano nail Spa ở 5440 El Dorado Blvd #1000 Houston, TX 77059, tiệm mở được 1 tháng, gần tiệm 1, rộng 2.600 Sqft, tiệm 99% khách mỹ trắng, tiệm có 8 thợ, Incom $56k ( tháng đầu tiên)
Giá bán $300k( cho cả 2 tiệm ). Mọi chi tiết  xin liên lạc: 832-997-7791
 
 
 
Bán Cổ Phần 2 Tiệm Nails Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần 2 Tiệm Nails  Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần 2 Tiệm Nails Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần 2 Tiệm Nails  Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần 2 Tiệm Nails Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần 2 Tiệm Nails  Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần 2 Tiệm Nails Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần 2 Tiệm Nails  Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần 2 Tiệm Nails Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần 2 Tiệm Nails  Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần 2 Tiệm Nails Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần 2 Tiệm Nails  Lớn Ở Houston, Texas
Bán Cổ Phần của 2 Tiệm Nails lớn In Houston, TX
Tiệm 1 In 3457 Clear Lake City blvd #800 Houston, TX 77059.
Bán Cổ Phần của 2 Tiệm Nails lớn In Houston, TX
Tiệm 1 In 3457 Clear Lake City blvd #800 Houston, TX 77059.
Bán Cổ Phần của 2 Tiệm Nails lớn In Houston, TX
Tiệm 1 In 3457 Clear Lake City blvd #800 Houston, TX 77059.
Bán Cổ Phần của 2 Tiệm Nails lớn In Houston, TX
Tiệm 1 In 3457 Clear Lake City blvd #800 Houston, TX 77059.
Bán Cổ Phần của 2 Tiệm Nails lớn In Houston, TX
Tiệm 1 In 3457 Clear Lake City blvd #800 Houston, TX 77059.


        Tiệm 2:  Milano nail Spa ở  5440 El Dorado Blvd #1000 Houston, TX 77059,  tiệm mở được 1 tháng, gần tiệm 1, rộng 2.600 Sqft, tiệm 99% mỹ trắng, tiệm có 8 thợ, Incom 56k ( tháng đầu tiên)
 
Bán Cổ Phần của 2 Tiệm Nails lớn In Houston, TX
Tiệm 2:  Milano nail Spa ở  5440 El Dorado Blvd #1000 Houston, TX 77059,
Bán Cổ Phần của 2 Tiệm Nails lớn In Houston, TX
Tiệm 2:  Milano nail Spa ở  5440 El Dorado Blvd #1000 Houston, TX 77059,
Bán Cổ Phần của 2 Tiệm Nails lớn In Houston, TX
Tiệm 2:  Milano nail Spa ở  5440 El Dorado Blvd #1000 Houston, TX 77059,
Bán Cổ Phần của 2 Tiệm Nails lớn In Houston, TX
Tiệm 2:  Milano nail Spa ở  5440 El Dorado Blvd #1000 Houston, TX 77059,
Bán Cổ Phần của 2 Tiệm Nails lớn In Houston, TX
Tiệm 2:  Milano nail Spa ở  5440 El Dorado Blvd #1000 Houston, TX 77059,
Bán Cổ Phần của 2 Tiệm Nails lớn In Houston, TX
Tiệm 2:  Milano nail Spa ở  5440 El Dorado Blvd #1000 Houston, TX 77059,
Bán Cổ Phần của 2 Tiệm Nails lớn In Houston, TX
Tiệm 2:  Milano nail Spa ở  5440 El Dorado Blvd #1000 Houston, TX 77059,
Bán Cổ Phần của 2 Tiệm Nails lớn In Houston, TX
Tiệm 2:  Milano nail Spa ở  5440 El Dorado Blvd #1000 Houston, TX 77059,
Bán Cổ Phần của 2 Tiệm Nails lớn In Houston, TX
Tiệm 2:  Milano nail Spa ở  5440 El Dorado Blvd #1000 Houston, TX 77059,
Bán Cổ Phần của 2 Tiệm Nails lớn In Houston, TX
Tiệm 2:  Milano nail Spa ở  5440 El Dorado Blvd #1000 Houston, TX 77059,
 
Thank You!!!
12
Bán Cổ Phần 2 Tiệm Nails  lớn Đông Khách In Houston, TXBán Cổ Phần 2 Tiệm Nails  lớn Đông Khách In Houston, TXBán Cổ Phần 2 Tiệm Nails  lớn Đông Khách In Houston, TX ! Khi mua lại cổ phần sẽ được làm chủ, ăn chia 25% / Income của mỗi tiệm, ngoài ra được thêm $8.000 / tháng khi làm manager trên Bình chọn